Miljöpolicy

Larm Assistans Sverige AB & Larm Assistans Säkerhetstjänst AB

Varje maskin och varje aktivitet på företaget påverkar miljön på något sätt, man inser snart att man måste ha en strategi, ett långsiktigt mål med att kontenuenligt medverka till att väcka engagemang, att ha en ambition om att delta i det gemensamma arbetet för ett bättre miljö.

Företagets styrelse har fastställt en miljöpolicy. Denna innehåller övergripande och detaljerade miljömål, företagets miljöplan är under ständig utveckling. Till miljöansvarig på företaget har styrelsen utsett Harald Paulsson.

Harald skall aktivt arbeta med företagets miljöpolicy, företaget har frigjort två timmar per vecka från Haralds ordinarie arbetsuppgifter detta för att Harald skall ha möjlighet att fokusera på företagets miljöfrågor.

Eventuella miljörelaterade frågor som väcks av kunder, myndigheter, medarbetare etc. dokumenteras på särskild blankett och miljöansvarig på företaget rapporterar till ledningen vid nästkommande ledningsmöte då detta blir en punkt på dagordningen.

För att bibehålla kontinuitet och engagemang hos företagets anställda ges på företagets bekostnad grundläggande miljökunskap då i form av fortlöpande information samt utbildning gällande miljöfrågor. Samtliga i personalen utbildas minst en gång per år.

Miljömål skall alltid finnas inom företagets alla verksamheter och nyanställd personal skall tidigt göras medvetna om sin del och betydelse i och för miljön. Ledningen ser, vid behov eller minst årligen, över företagets miljöpolicy med avseende på behov av förändring av policyn, övergripande mål, detaljerade mål, miljömål samt rutiner.

Företaget har tecknat ett kontrakt med IL – recycling AB där vi är med och främjar återanvinning av pappersprodukter. Utöver detta inhandlas endast produkter för dagligt användande ex skurmedel, mjölk, papper mm som innehar kravmärkning eller någon form av miljöcertifiering. I miljöarbetet ingår att till vardags vara medveten om företagets inköp och då ta hänsyn till val av maskiner, materiel, kringutrustning, samt produkter och med det alltid väga in miljöaspekterna i detta.

Larm Assistans Sverige har inhandlat ett nytt datasystem och företaget tillämpar i den mån det är möjligt att sända elektronisk post i stället för traditionell post med risk det medför för ökad användning av pappersprodukter.

Vid val av leverantörer har Larm Assistans Sverige ett krav på att leverantören alltid är aktivt engagerad i miljöfrågor, då vi gentemot kunden måste svara för dessa inköpta komponenter/produkters kvalitet och miljöegenskaper därför görs en bedömning av våra leverantörers miljöengagemang.

Företagets bevakningsfordon går sedan november 2007 endast på miljödiesel och E85 (etanol) Utöver detta sker samåkning i den grad det är möjligt till och från entreprenörsadresserna.

Till viss del sker avfallssortering samt omhändertagande av avfall såsom emballage, flaskor, burkar mm dessa selekteras från övrigt avfall och hanteras så ett det går att återvinna.

Företaget tillämpar även källsortering av restprodukter från entreprenader dessa sorteras efter typ och transporteras till vår granne Sörab avfallsanläggning.