Avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor uppdaterad 2021-06-01.

§ 1 Omfattning
§1.1 Dessa avtalsvillkor äger tillämpning på vad som skriftligen avtalats mellan parterna. Villkoren finns på vår hemsida eller erhålls separat. Allmänna avtalsvillkoren omfattar
båda leverantörerna Larm Assistans Sverige AB 556589–4812 och LA Parkering AB 556935–1728 nedan kallad LEV. Kunder ombeds löpande uppdatera sig genom att läsa dessa villkor.

§ 2 Säkerhetsföreskrifter & sekretess
§ 2.1 Kunden skall lämna leverantören, fullständiga upplysningar om de säkerhetsföreskrifter som kunden tillämpar beträffande sin egen personal och LEV skall svara för att dessa säkerhetsföreskrifter iakttagas av LEVs personal.
§ 2.2 Alla instruktioner, ritningar, skyltar, tekniska eller övriga handlingar avsedda för utförandet av LEVs åtagande eller del därav, vilka av LEV överlämnas till kunden före, i samband med, eller efter avtalets upphörande förblir LEVs egendom. De får inte utan LEVs tillstånd användas av kunden eller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom. GDPR tillämpas sedan startdatum.

§ 3 Arbetsmiljö
§ 3.1 Kunden har samordningsansvaret för arbetsmiljön (Jmf. Arbetsmiljölagen 3:7). Vid ny- eller ombyggnad, som berör LEVs personal skall LEV beredas tillfälle till yttrande.

§ 4 Vittnesersättning
§ 4.1 I de fall LEVs personal kallas till förhör vid polis- eller åklagarmyndighet eller vid domstol i anledning av händelse som omfattas av detta avtal, äger LEV rätt att av kunden utfå ersättning för vid förhöret åtgången arbetstid som ej ersätts med allmänna medel.

§ 5 Force majeure
§ 5.1 Om parts fullgörande av förpliktelserna enligt detta avtal hindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter, som är att anse som force majeure befrias part från skyldighet eller prestation enligt avtalet så länge som det med hänsyn till omständigheterna erfordras. I sådant fall är part ej skyldig att utge skadestånd. Sociala force majeure omfattas inte. Gällande uppdragets art och omfattning krävs synnerligen stor påfrestning på samhället såsom vid krigsutbrott, allmän mobilisering eller undantagstillstånd för att avtalet skall behöva ändras i sin utformning vid force majeure.
Såsom force majeure anses omständigheter, som ligger utom partens kontroll och som antagligen omöjliggör eller förhindrar eller försvårar fullgör Else av förpliktelserna i sådan omfattning att fullgör Else ej kan ske annat än till onormalt höga kostnader då kan uppdraget förändras i avtalet utan att beröra den ekonomiska i avtalet. Part som åberopar force majeure-omständighet till befrielse av fullgör Else av avtalet är skyldig att omedelbart meddela andra parten därom senast inom 7 dygn efter händelsen/utbrottet.

§ 6 Ansvar
§ 6.1 LEV ansvarar med nedan angiva begränsningar för skador som LEV genom oaktsamhet eller försumlig handling vållat kunden.
a) Ansvaret omfattar ej ren förmögenhetsskada, indirekt skada eller följdskada såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst.
b) Framställer kund icke skriftligt detaljerat anspråk till LEV verkställande direktör inom en månad från det kunden fått eller borde fått kännedom om skadan är LEV fri från ansvar.
c) LEVs skadeståndsskyldighet till följd av uppdraget är begränsad till en halv miljon kronor per kund, skada och år.

d) Ansvar från lev utgår ej i de fall kunden önskat åtgärda ett åtagande utfört där lev åsamkar skada eller att skadan kunnat uppstå av envar, exempelvis stängning av öppet fönster vid rondering / stängning som går sönder.

§ 7 Ändring av avtal
§ 7.1 Varje ändring av ingånget avtal, eller allmänna och särskilda bestämmelser samt till avtalet hörande instruktioner och specifikationer skall ske genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.
§ 7.2 Tillfälliga förändringar av instruktionerna kan dock efter LEVs bedömning överenskommas muntligt.
§ 7.3 Samtliga avtal tillhörande LEV är överlåtningsbara i händelse av en försäljning av bolaget eller avtal.

§ 8 Faktureringsavgift, dröjsmålsränta och prisförändringar
§ 8.1 LA äger rätt att uttaga särskild faktureringsavgift.
§ 8.2 På fordran som är förfallen till betalning äger LEV rätt att uttaga dröjsmålsränta med 20%.
§ 8.3 LEV äger rätt att årligen justera avtalets avgifter för att täcka upp kostnader för förändrade lönekostnader, lönebikostnader, materiel, transport, mervärdesskatt samt andra skatter, tullar och avgifter. LEV följer i möjligaste mån branschindex gällande årlig höjning och sker vid varje årsskifte.

§ 9 Avtalets upphörande
§ 9.1 Upphör avtalet vid annan tid än vid avtalsperiodens utgång återbetalas icke erlagd avgift.
§ 9.2 Erläggs ej full betalning i rätt tid äger LEV rätt att till omedelbart upphörande uppsäga avtalet. Vid avtalsbrott från kundens sida, som medför avtalets upphörande i förtid skall LEV äga rätt till skadestånd motsvarande ¾-delar av sammanlagda beloppet av återstående avgifter för avtalsperioden.
§ 9.3 Kunden är berättigad att till omedelbart upphörande uppsäga avtalet därest LEV icke inom tre månader efter det att tre skriftliga reklamationer framställs till LEV s verkställande direktör iakttager avtalets villkor.
§ 9.4 Om LEV upphör med sina tjänster inom det område där kundens anläggning är belägen, är LEV berättigat att annullera avtalet mot återbetalning av förskottsbetalade avgifter.

§ 10 Uppsägning
§ 10.1 Uppsägning skall vara skriftlig per brev eller mail till uppdragsgivaren och ske senast sex (6) månader före avtalsperiodens utgång. Därest uppsägning icke sker i rätt tid förlängs avtalet med ytterligare tolv (12) månader i taget.
§ 10.2 Tillhandahållen teknisk anläggning skall vid avtalets upphörande återlämnas. Samtliga kostnader vid eventuellt återtagande äger LA rätt att debitera kunden.

§ 11 Tvister
§ 11.1 Tvist med anledning av avtalet och alla därur härrörande tvister skall avgöras i svensk domstol.

§ 12 Nycklar/taggar eller liknande
§ 12.1 De för tjänsten erforderliga nycklar, kort eller liknande tillhandahålls av kunden mot kvittens, nycklar tillhörande kund skall återfås till kund utan dröjsmål till självkostnadspris.
§ 12.2 LEV ansvarar för att mottagna nycklar och koder förvaras på betryggande sätt samt att de endast utlämnas till behörig personal.
§ 12.3 Vid utbyte av lås skall kunden tillse att gångbara nycklar överlämnas till LEV. Om gångbara nycklar ej tillställs LEV äger bolaget rätt att på kundens bekostnad tillkalla låssmed om så erfordras.

§ 13 Skyltar
§ 13.1 Skyltar tillhandahålls genom LEVs försorg för placering vid det bevakade området i det antal som LEV finner erforderligt. Skyltarna tillhör LEV och skall vid avtalets upphörande nedmonteras. Skyltar som ej är av klistermodell skall återlämnas till LEV inom tre månader från avtalets upphörande. Skyltar köpta av LEV tillhör markägaren.

§ 14 Befrielse från förpliktelser enligt avtal
§ 14.1 Om LEV icke kan fullgöra sina uppgifter på grund av fel eller annan anledning, skall kunden omgående underrättas, så att erforderliga reservåtgärder kan vidtagas.

§ 15 Kontrollavgift
§ 15.1 Är kunden privat mark är kontrollavgiften fn. 700 :- som minimum om inget annat belopp anges i avtalet och överenskommet med markägaren och behöver därför inte följa kommunens taxa.
§ 15.2 LEV äger rätt att tillsammans med kunden / markägaren ändra kontrollavgiftens belopp.

VD Harald Paulsson