SBA ronder

Systematiskt Brandskyddsarbete. Vid våra SBA – ronder kontrolleras brandskyddet och olycksfallrisken på arbetsplatsen.

  • Beskrivning av byggnader och verksamhet med dess förutsättningar och risker ur ett brand- och utrymningsperspektiv.
  • Brandskyddsregler. (Vad gäller för levande ljus, heta arbeten, tobaksrökning mm)
  • Ansvarsfördelning mellan ägare och nyttjare.
  • Organisation och instruktioner för såväl det förebyggande arbetet som vid uppkommen incident/brand/utrymning.
  • Rutiner för information till hantverkare och besökare där det är nödvändigt.
  • Plan för utbildningar, övningar, underhåll av brandskyddsobjekt (till exempel rökluckor och släckare) och kontrollronder.
  • Genomförda utbildningar, övningar och revisioner av SBA.
  • Ritningar över risker och tekniska brandskyddsobjekt.
  • Genomförda och planerade förändringar i organisationen, byggnaden eller verksamheten och som påverkar brandskyddet bör framgå av dokumentationen.